Contact Us

Contact Info

Send a message to the gem seekers! You are curious to find out more about our services and partner with us. You have questions that you could not find answers to. You would like to work with us and want to request a proposal.

  • Email: office@gemseek.com
  • Website: https://www.gemseek.com
  • Address:
    Netherlands: 125E J. Geesinkweg, 4th fl., 1096 AT Amsterdam
    Bulgaria: 18 Shipchenski Prohod Blvd., Office 701,1113, Sofia

Reach us in social media„ДжемСийк Кънсълтинг” ООД, основана през 2011 г., е просперираща млада компания, която консултира Fortune 500 клиенти по отношение на тяхната маркетингова стратегия, инициативи, насочени към изграждане на лоялна клиентска база, оптимизирането на продуктовия микс. На 20.02.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0219-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на националния и световен пазар на ДжемСийк Кънсълтинг ООД, чрез внедряване на иновативна на световно ниво Ascription - методика за попълване на липсващи стойности от проведени пазарни проучвания. По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи и услуги, необходими за внедряване нa иновативния процес. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрените иновационен капацитет и конкурентоспособност.